19
دو شنبه 5 اسفند 1398
شماره 7889
درنگ2
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نگاه
مهندسی در عصر حاضر با توجه به نیاز جامعه، صنعت و تولید، در تمام دنیا از جایگاه ویژه‌تری در قیاس با سایر علوم برخوردار است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور چه اقداماتی برای ایجاد اشتغال برای بیش از 700هزار مهندس در کشور دارد؟

10درصد اعضای نظام مهندسی مشغول به‌کارند

احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور: معتقدیم می‌شود در دوبرنامه پنج‌ساله بیش از 200هزار شغل برای مهندسان ایجاد کرد
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان‌های استان‌ها بزرگ‌ترین و کیفی‌ترین ان‌جی‌اوی تخصصی دنیا هستند.