20
دو شنبه 5 اسفند 1398
شماره 7889
کتاب
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

عشق در قفسه کتابفروشی

نوشتن رمان عاشقانه در میان کسانی که ادبیات را عرصه تفکر و فلسفه می‌دانند کاری عبث و حتی تفننی خطرناک است که به بازتولید بسیاری از کلیشه‌های جنسیتی و روابط فرادست و فرودست منجر می‌شود.