قاب دیروز

طبابت در دوره قاجار برای خودش داستان های زیادی دارد. بسیاری از افراد که به آنها طبیب می‌گفتند سواد پزشکی نداشتند اما همه کارشان را با تجربه ای که در طول زمان به دست می‌آوردند انجام می دادند.