تا چه درنظر افتد

حالمان بد شد از بدحالی، هی رفتند آدم‌ها و ما هی بی‌بدرقه به خاک واگذارشان کردیم که چه؟