خبرهای کوتاه/شهر

۳۵دستگاه فاگر سرد یا مه‌ساز برای ضدعفونی اتوبوس‌های خط تندرو ویژه در پایتخت به بهره‌برداری رسید.