درخواست کارگردان از دزدان

سینما
کلود للوش، کارگردان فرانسوی برنده جایزه اسکار با انتشار یک آگهی در روزنامه «لو پاریزین» از دزدها درخواست کرد تا فیلمنامه «آری و نه» را به او بازگردانند