۳
دو شنبه 25 دی 1396
شماره 7297
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

گزارش شهردار، نقشه راه مبارزه با فساد

یادداشت
گزارش اخیر شهردار تهران درباره عملکرد 12ساله مدیریت پیشین شهری حاوی بخش‌های مختلفی بود که بخشی از آن به تخلفات مالی و اقتصادی صورت‌گرفته در مدیریت قبلی مربوط است.

500صفحه‌‌پرونده‌شهرداری

نجفی با انتشار گزارشی 500صفحه‌ای از فساد، تخلف‌های اداری و تخریب‌های شهری در یک دهه گذشته شهرداری تهران پرده برداشت
شورا
ارائه سند تحویل و تحول شهرداری تهران پس از گذشت 140روز از انتصاب محمدعلی نجفی به‌عنوان شهردار جدید تهران یکی از مهم‌ترین و پرسروصداترین جلسات صحن علنی شورای شهر تهران را رقم زد. به گزارش همشهری، صحبت بر سر ترسیم تصویری از وضعیت شهر و شهرداری تهران بود و آنچه مدیریت سابق پس از 12سال صدارت بر کلانشهر تهران تحویل شهردار جدید پایتخت داد.