واکنش اعضای شورای شهربه ارائه گزارش سند تحویل و تحول شهرداری تهران

اگر امروز می‌بینیم بخش خصوصی در کشور وضعیت مناسبی ندارد بخشی از آن به این دلیل است که قراردادهای شهرداری از دسترس بخش خصوصی دور بوده است