عکاسانی که نانشان آجر شد

با رواج عکاسی دیجیتال، کسب و کار واحدهای عکاسی قدیمی به سراشیبی افتاده است
مدارک شناسایی از جمله کارت ملی یکی از مهم‌ترین ابزارهای هویتی محسوب می‌شود. مدارکی که عکس روی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما در سال‌های اخیر عکس بی‌کیفیت روی این مدارک به یکی از سوژه‌ها تبدیل شده است.