نخستین نشریه دوزبانه فارسی و بلوچی منتشر شد
نخستین شماره روزنامه دوزبانه فارسی- بلوچی «روچ» به سردبیری محمود براهویی‌نژاد، یکی از کهنه‌کارترین روزنامه‌نگاران بلوچ در سیستان و بلوچستان منتشر شد