اختصاص 10میلیارد تومان برای پهنه فرهنگی رودکی

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در تشریح آخرین وضعیت پهنه رودکی گفت: «برای اجرای این پهنه در شهر تهران در بودجه سال1397 رقم 10میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود و امروز نیز این پروژه در حال پیگیری است.»