افزایش نابرابری در ایران

دکتر پرویز پیران، جامعه‌شناس در یازدهمین نشست سالانه مؤسسه رحمان با اشاره به‌وجود نابرابری در کشورمان گفت: ‌ما درشرایطی هستیم که نابرابری‌ها در کشورمان رو به افزایش است.