نور ارزان و لطیف

پدر و مادرهای زیادی حاضرند برای راحت خوابیدن کودکانشان هر کاری بکنند. از طرفی می‌گویند شب‌ها بهتر است که نور اتاق چندان زیاد نبوده و اتاق کم‌نور باشد تا به این‌ترتیب کودک کم‌کم آماده خوابیدن شود.