تردید، تولید، تماشا

تلویزیون چه برنامه‌ها و سریال‌هایی برای ‌ماه‌رمضان تدارک دیده است؟
تلویزیون در این شرایط که ویروس کرونا اغلب فعالیت‌ها را متوقف کرده و مشاغل را تعطیل نگه‌داشته است، آنتن رمضانش را خالی نمی‌گذارد.