لزوم بازنگری در قوانین

1- زندگی انسان‌ها در قرون و دهه‌های مختلف به سبب تغییر شرایط اجتماعی، دستخوش تحولات شگرفی شده است.