10
سه شنبه 2 اردیبهشت 1399
شماره 7922
زنان
1234
1234
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

قرنطینه با توپ

در روزهای کرونایی در خانواده یاسمن فرمانی و علی قلی‌زاده بازیکنان فوتبال در بلژیک چه می‌‌گذرد؟
گزارش
از اردبیل تا شارلروا، از 13سالگی تا 24سالگی تجربه‌های متفاوتی داشته، تجربه‌هایی که بیشتر در زمین فوتبال بوده یا در ارتباط با فوتبال.