20
شنبه 21 تیر 1399
شماره 7984
تجسمی
123
1234
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شکل‌های تازه خطوط

نقاشی‌خط ایرانی در تماشای کارهای محمد احصایی
وقتی از نقاشی‌خط سخن می‌گوییم و خوشنویسانی که به مرور از چارچوب سنتی خوشنویسی فاصله می‌گیرند و می‌کوشند تا خط را به نقاشی نزدیک کنند و به شکل‌های تازه برسند، نام‌های زیادی به میان می‌آید؛ چه آنها که از سنت خوشنویسی ایرانی می‌آیند، چه آنها که از نقاشی به‌سراغ خوشنویسی رفته‌اند اما بی‌تردید کسی که نقاشی‌خط را در دوره معاصر به کمال رسانده و هم دوستداران خوشنویسی و هم دوستداران هنر امروز ایران بیش از هر کسی درباره او اتفاق نظر دارند، محمد احصایی است.