صدای پای عیدی کارگری

براساس مصوبه مزد 1402، مبلغ عیدی و پاداش آخر سال کارگران مشمول قانون کار در سال‌جاری، به‌ازای یک سال کار کامل، حداقل حدود ۱۰میلیون و ۶۰۰هزار تومان و حداکثر حدود ۱۵میلیون و ۹۰۰هزار تومان خواهد بود.