‌صاحب حضانت چه حقوقی دارد؟

فردی که حضانت فرزند را برعهده گرفته حقوقی دارد.