بازگشت پرنده‌های روسی؛ رؤیا یا کابوس
خبر: مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: در شرایط تحریم، برای نوسازی ناوگان هوایی 2گزینه وجود دارد؛ یا باید هواپیماهای دست‌دوم اروپایی خرید یا با چراغ سبز به ورود هواپیماهای روسی، کمبودهای این صنعت را رفع کرد اما قطعاً میان این دو گزینه، اولویت خرید با هواپیماهای دست‌دوم خواهد بود.