سناریوی مجلس برای مزد98

همزمان با پیگیری مذاکرات مزدی کارگران در شورای‌عالی کار، مجلس نیز بررسی نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت را در دستور کار قرار داده و در جلسه غیرعلنی دیروز به بحث درباره آن پرداخته است.