برگ‌هایی از تاریخ تهران

در گستره تهران که کمی بزرگ‌تر از تهران بزرگ امروز است، یکی از کهن‌ترین سابقه‌های تمدن بشری وجود داشته است. صرف‌نظر از سابقه بسیار قدیمی این گستره، خود آبادی تهران هم از پیشینه باستانی برخوردار است.