تئاتر اولی‌ها پروانه نمایش بگیرند

شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی از لزوم تعیین تکلیف متن و مراحل قانونی صدور پروانه نمایش پیش از اقدام گروه‌های نمایشی که برای اولین‌بار کار می‌کنند؛ به‌صرف هزینه‌های مادی و معنوی خبر داد. .