سردرگمی بیش از 30روستا در قلعه‌گنج به ‌دلیل یک اشتباه

بیش از ٣٠روستا در شهرستان قلعه‌ گنج در 420کیلومتری جنوب کرمان به‌دلیل اشتباهی از سوی سازمان حفاظت محیط‌ زیست در محدوه حفاظت شده قرار گرفته و اکنون برای ادامه زندگی عادی خود باید به بررسی‌های جدید سازمان حفاظت محیط ‌زیست امیدوار باشند.