آغاز رمزگشایی از سقوط بالگرد وزیر

دو روز پس از سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش و همراهانش در بافت، در شرایطی که قرار است جعبه سیاه بالگرد برای بررسی دلیل سقوط به تهران منتقل شود، پرونده‌ای در این خصوص در دادگستری کرمان تشکیل و تحقیقات آغاز شده است.