شهروندان مشارکت‌پذیر در شهری زیست‌پذیر

پایتخت ایران دیگر یک کارگاه بزرگ عمرانی نیست
قرار است تهران شهری «زیست‌پذیر» باشد با شهروندانی «مشارکت‌پذیر». قرار است پایتخت ایران اسلامی، به‌عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین پایگاه تبلور تمدن ایرانی اسلامی راهبر ایده‌ها و اندیشه‌های نوین باشد.