شهروندان و مسئولیت شهروندی
مسئولیت اجتماعی شهروندان به معنای کنش‌هایی است که مردم در چارچوب اخلاقی در جامعه مدرن در سازمان‌های جدید مانند سازمان‌های غیردولتی و شبیه به آن برای منفعت جامعه انجام می‌دهند.