قاب امروز

زندگی داخل ماشین برای آن هایی که از شهرستان ها به امید پیدا کردن کار به پایتخت آمده اند روی دیگری هم دارد.