رکورد‌داران کوچ ورزشکاری

کدام ‌کشورها بیشترین ورزشکار را از دست داده‌اند؟
بازی زیر پرچم کشوری دیگر در میان ورزشکاران حرفه‌ای سراسر جهان پدیده‌ای رایج است، به‌ویژه ورزشکاران متخصص در رشته‌های المپیکی مانند رشته دو و میدانی سابقه‌ای طولانی در تغییر ملیت و بازی برای کشوری دیگر دارند.