انتشار گزارش اقدامات دوساله شهرداری

شهرداری گزارش عملکرد 2سال اخیر خود را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. در نشست رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران و نمایندگان خبرگزاری‌ها، نشریات و سایت‌های خبری، مجموعه اطلاعات مرتبط با اقدامات شهرداری در سال‌های 96 تا 98 به خبرنگاران داده شد.