قرآن شریف عبدالغنی ملارا ناویو

عبدالغنی ملارا ناویو ازجمله نو‌مسلمانانی است که در سال‌1979به اسلام گروید. او کتاب «تفسیر قرآن شریف» را از تفاسیر مشهور ابن‌کثیر و محمد بن جریر طبری ترجمه کرده است.