2700روز مقاومت در شهر موشک‌ها

مقاومت بی‌نظیر مردم دزفول در برابر حملات وحشیانه ارتش بعث عراق، موجب مایوس‌ شدن دشمنی شد که خیال خام تصرف این شهر را در سر داشت.