پیروز و روایت اول

سمانه کچویی، دکتری مدیریت رسانه و فعال خبری در رابطه با روایت پیروز به همشهری گفت: همه حرف همان داستان شناخت سوگیری است.