قواره امتی شهیدسلیمانی

تمدن، بزرگ‌ترین، کلان‌ترین و فراخ‌ترین نظام مناسبات انسانی است. به تبع آن، نگاه تمدنی هم نگاه کلان‌نگری است.