11هکتار فضای مرغوب همجوار بافت متراکم

مجموعه‌های وسیع نظامی که بیش از نیم‌قرن گذشته در اراضی گسترده شهر تهران ساخته شده‌اند، سرمایه بزرگی را در خود ذخیره کرده‌اند. مجموعه جنگ‌افزارسازی در خیابان پیروزی که سال‌هاست کاربرد نظامی و صنعتی خود را از دست داده، یکی از این نمونه‌هاست.