16
سه شنبه 2 اسفند 1401
شماره 8719
روایت تهران
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
برج خاموشان شهرری میراث ماندگاری از دوران ساسانی است

استخوان‌دان مردگان در بی‌بی‌شهربانو

پیش از ورود اسلام به ایران، زرتشتیان با اعتقاد به اینکه اجساد مردگانشان خاک را آلوده می‌کند طی تشریفاتی اجساد را روی تپه‌های بلند می‌گذاشتند تا در مقابل تابش نور خورشید تجزیه شود؛ «برج خاموشان» در شهرری که به آن «استودان گبرها» یا «استخوان‌دان گبرها» هم می‌گویند نمونه‌ای از این برج‌هاست که کماکان در دامنه شمالی کوه بی‌بی‌شهربانو باقی‌مانده است.