جهش بودجه‌ حمل‌ونقل همگانی در سال آینده

سقف بودجه1402 شهرداری تهران روی 65هزار و 800میلیارد تومان بسته و توسط اعضای شورای شهر تهران تصویب شد
دیروز تهران بارانی بود و همین امر سبب ترافیک سنگین در شهر شد.