ارتقای سلامت جامعه با مشارکت تشکل‌ها

همایش روز‌ ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه برگزار شد.