فضاهای شهر باید زاینده‌آینده باشند

شهردار تهران در وبینار بازآفرینی شهری، بر استفاده از تجربیات شهرهای عضو متروپلیس در زمینه بازآفرینی شهری تأکید کرد و گفت: بازآفرینی شهری امروزه به‌عنوان رویکرد مهمی در شهرداری تهران مورد توجه قرار گرفته است.