هوای تهران در 7درصد روزهای امسال پاک بود

دیروز بیست و سومین روز هوای پاک تهران در سال‌جاری بود. بدین‌ترتیب از 329روز گذشته امسال 7درصد روزها در هوای پاک سپری شده است.