بهره‌وری از پایانه‌ها همگام با افزایش درآمدهای پایدار

امیرحسین صدیقی، مدیرعامل سازمان پایانه‌ها در حاشیه نشست با معاون منابع انسانی ضمن ارائه گزارش به تشریح وضعیت موجود و دستاوردهای سازمان پرداخت.