آغاز مرمت خانه استاد لرزاده از سوی معاونت شهرسازی و معماری

ساماندهی و بهسازی خانه استاد لرزاده تحت عنوان «خانه معمار» در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران قرار گرفت.