17
یکشنبه 20 آبان 1397
شماره 7524
کتاب
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پرفروش بدون روتوش

گفت‌و‌گو با احمد زیدآبادی که حکایت زندگی‌ او از پرفروش‌ترین کتاب‌های ایرانی در سال گذشته بوده است
گفت‌و‌گو
زندانی شد و زمانی از زندان آزاد شد که قرار بود به تبعید برود و در حکمش آمده بود از هرگونه فعالیت سیاسی و نوشتاری ممنوع است.