خطر تصادف با سیب

شهرستان سلماس یکی از مناطق مهم تولید سیب درختی درآذربایجان‌ غربی و کشور است.