آب به مثابه امر اجتماعی درنظر گرفته شود

احمد مسجد جامعی،‌عضو شورای اسلامی شهر تهران،در تهرانگردی هفته گذشته به بازدید از خانه «مستوفی الممالک» و برخی از تصفیه‌خانه‌های تهران پرداخت و بار دیگر بر مسئله آب در پایتخت تأکید کرد.