عدد خبر/۲۶۳۰ کیلوگرم

یک موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس از مقر فضایی کندی در فلوریدا به فضا پرتاب شد.