رزمایش قطع اینترنت در روسیه

دولت و اپراتورهای اصلی روسیه قرار است طی یک طرح آزمایشی ارتباط مجازی این کشور با شبکه جهانی اینترنت را قطع کنند.