وضعیت پروژه‌های شبکه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی
مدیرعامل شرکت خاکریزآب از چند پروژه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی شهر تهران بازدید میدانی به عمل آورد.