کدپستی همیشگی به جای آدرس‌های سنتی

ایده جدیدی که یک جوان ایرانی برای حل مشکل پست سنتی ارائه داده، در جهان نیز قابل پیاده‌سازی است و باعث می‌شود دیگر هیچ وقت نیاز به نوشتن آدرس گیرنده نداشته باشید
با آمدن ایمیل، پست کاغذی در بسیاری از نقاط جهان رونق گذشته‌اش را از دست داد.