فرصت‌های اقتصادی برای پیشرفت استان‌های مرزی

تجارت و بازرگانی در عصر وابستگی متقابل پیچیده اقتصادی، نیازمند بسترها و زمینه‌های مساعد سیاسی و امنیتی است. درواقع ثبات و پایداری در همکاری‌های سیاسی و نزدیکی اراده‌ها مولفه‌ای تعیین‌کننده در گسترش مناسبات اقتصادی است.